Pardavimo-pirkimo taisyklės

 

 1. Sąvokos ir jų apibrėžimai
  • Pardavėjas – VšĮ „ETA komunikacija“, įmonės kodas 302456984, ne PVM mokėtojas, adresas korespondencijai – Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@etakomuniakcija.lt.
  • lt– internetinė parduotuvė, pasiekiama internete adresu http://www.exportdna.lt.
  • Pirkėjas– 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  • Šalis – šių Taisyklių viena iš šalių.
  • Šalys – šių Taisyklių abi šalys kartu.
  • Pardavėjo partneris– juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Renginiaivesrlui.eu, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas organizuojant renginį; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Renginiaiverslui.eu, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Exportdna.ltir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
  • Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  • Taisyklės– šios „Pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje exportdna.lttaisyklės“.
  • Paskyra– Pirkėjo registravimosi Exportdna.ltrezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
  • Privatumo politika– Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Renginiaiverslui.eu.
  • Paslauga – informacinių, edukacinių renginių, skirtų verslui organizavimas.
  • Šių Taisyklių objektas – teisė dalyvauti organizuojamuose Pardavėjo renginuose.
  • Registracija – Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas.

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Pirkimo–pardavimo Exportdna.lttaisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Registracijos bei apmokėjimo už ją sąlygos, Registracijos atšaukimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su Registracija į Exportdna.ltrenginius susijusios sąlygos.
  • Pirkti Exportdna.ltturi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę Registruotis Exportdna.ltorganizuojamus renginius.
  • Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Exportdna.ltarba Exportdna.ltregistruodamiesi pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pardavėjui Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Renginiaiverslui.eu.
  • Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
  • Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

 1. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas
  • Registracija į renginį – pirkimo–pardavimo abiejų šių Taisyklių Šalių teisinių santykių sukūrimo momentas.
  • Pirkėjas gali Registruotis į organizuojamus Exportdna.ltrenginius, pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
   • internetu užsiregistruodamas Exportdna.ltį internetinę parduotuvę ir susikurdamas asmeninę paskyrą;
   • internetu nesiregistruodamas Renginiaiverslui.eu.
  • Pirkėjas, registruodamasis į renginį vienu iš Taisyklių 3.2.1 – 3.2.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam Registracijos įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
  • Registruodamiesi telefonu, Pirkėjams taikomos šių Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
  • Kai Pirkėjas, pasirinkęs pageidaujamą renginį ir krepšelyje pasirenka norimą renginio dalyvių skaičių, įvykdo visus Registracijos žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Pardavėjas, siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu galiojančias Taisykles ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri yra laikoma Registracijos patvirtinimo faktu.
  • Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad, apie renginio vietą jis bus informuotas ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki renginio pradžios.
  • 6. Kiekviena Pirkėjo Registracija saugoma Exportdna.ltduomenų bazėje.

 

 1. Pirkėjo teisės
  • Jei Pirkėjas registruojasi į renginį kaip Juridinis asmuo ar tinkai įgaliotas jo atstovas, turi teisę užregistruoti į pasirinktą renginį save patį, taip pat, Pirkėjas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas, gali registruoti papildomus dalyvius iš to pačio juridinio asmens, kuriame jis turi teisėtus darbo sanykius. Už savo ir kitų dalyvių informaciją atsako Pirkėjas ar jo tinkamai  įgaliotas atstovas.
  • Pirkėjas turi teisę atšaukti Registraciją į renginį šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo teisinų sutarties santykių šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  • Pirkėjas privalo sumokėti už užsiregistravusį renginio dalyvį ((-ius), toliau tekste -Renginio dalyvis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Jeigu pasikeičia Registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
  • Pirkėjas, naudodamasis Exportdna.ltinternetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. Pardavėjo teisės
  • Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Exportdna.ltfunkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti internetinės parduotuvės Exportdna.ltesančių elementų išdėstymą.
  • Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Exportdna.ltveiklą. Tokiu atveju, visos priimtos ir patvirtintos Pirkėjų Registracijos užbaigiamos vykdyti, o naujos Registracijos nėra priimamos.
  • Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Renginiaiverslui.eu, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti kitas paslaugas ir/ar kitų paslaugų dalį.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti Exportdna.ltdarbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Exportdna.ltarba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Registraciją į renginį, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Renginio dalyvio Registraciją (-jas) per 3 (tris) darbo dienas arba jei Registracija pateikta likus 48 valandoms iki renginio pradžios – per 4 (keturias) valandas.
  • Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Exportdna.ltdokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Exportdna.ltdokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Exportdna.ltteikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Exportdna.ltsuteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Iki renginio pradžios informuoti Pirkėją apie renginio įvykdymui reikšmingų Exportdna.ltfunkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Exportdna.ltlaikomas tinkamu informavimu.
  • Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali suorganizuoti renginio įsipareigota data ir laiku, jis įsipareigoja renginį suorganizuoti kita data ir laiku.
  • Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  • Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

 1. Dalyvio mokestis, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Dalyvio mokestis Exportdna.lt suformuotoje Registracijoje nurodomas eurais. Kainos yra nurodomos be Pridėtinės vertės mokesčios (toliau tekste – PVM), nes Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.
  • Renginio dalyvio mokestį (-čius) Pirkėjas gali sumokėti vienu iš šių būdų:
   • banko pavedimu pagal pateiktą išankstinę-sąskaitą-faktūrą;
   • per tarptautinę mokėjimų platformą PayPal (www.paypal.com);
   • per mokėjimų platformą PaySera.com (www.paysera.com).
  • Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Renginio dalyvius, Pardavėjas el. pašto adresu, nurodytu Registracijos formoje, informuoja Pirkėją apie avansinio mokėjimo gavimo faktą.
  • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos-faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo Registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po renginio. Sąskaitose-faktūrose nurodomas įvykusio renginio pavadinimas, renginio dalyvio mokestis, renginio dalyvių skaičius, suteikiamos nuolaidos (jei buvo suteiktos), galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius jei yra taikomi Pardavėjo ir/ar tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir/ar kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  • Pardavėjas Pirkėjo Registracijų į renginius sąskaitas-faktūras taip pat patalpina Pirkėjo Exportdna.ltpaskyros skiltyje „Mano registracijos“. Pirkėjui pateikus Registraciją, skiltyje „Mano registracijos“ jis galės matyti ir atsispausdinti įvykusių renginių sąskaitas-faktūras.
  • Dalyvio mokestis, kai Pardavėjas patvirtino Registraciją į renginį, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Dalyvio mokestis pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka registruotis į renginį galiojant naujam dalyvio mokesčiui, Pirkėjas gali atsisakyti Registracijos informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus Registraciją šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visas jo avansu sumokėtas renginio, į kurį registracija (-jos) buvo atšaukta (-os), dalyvio mokestis (-čiai).
  • Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas dalyvio mokesčiui, apie tai informuodamas Pirkėją Exportdna.ltinternetinėje parduotuvėje.
  • Jei yra taikomos daugiau nei viena nuolaida dalyvio mokesčiui – nuolaidos nesumuojamos.
  • Jei dėl techninių kliūčių Exportdna.lt elektroninės parduotuvės sistema klaidingai pateikia nuolaidą ar jos paskaičiavimą, Pardavėjas turi teisę pakoreguoti išankstinės apmokėjimo sąskaitos turinį, t.y. patikslinti nuolaidą ir/ar jos skaičiavimo būdą.

 

 1. Registracijos atšaukimas
  • Pirkėjas turi teisę atšaukti Registraciją (-as) į pasirinktą renginį ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki renginio pradžios.
  • Pirkėjas turi teisę, sumokėtą avansinį mokestį panaudoti dalyvaujant kituose Pardavėjo renginiuose.
  • Pinigai už grąžintą (-us) renginio dalyvio mokestį (-čius) visais atvejais yra pervedami tik mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą (iš kurios buvo gautas avansinis mokėjimas).

 

 

 1. Atsakomybė
  • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Renginiaiverslui.eu.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Exportdna.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Exportdna.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei Exportdna.ltpateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi trečiųjų asmenų interneto svetainių savininkai. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti trečiųjų asmenų perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

 

 1. Apsikeitimas informacija
  • Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo exportdna.ltskyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Patvirtinta ir galiojanti Taisyklių redakcija nuo 2017-10-16.